BCG Aşısı ve COVID-19

BCG aşısı, tüberküloza karşı korunma amacıyla uygulanan bir aşıdır. Son günlerde BCG aşılamasının COVID-19’a karşı da koruyucu olabileceği tartışmaları başladı. Rajarshi ve ark. konuya ihtiyatlı yaklaşmanın ve ileri çalışmaların gerektiğini belirtiyor:

Ülkelerin BCG aşılama politikaları ile COVID-19 mortalitesi arasında bir ilişki var mıdır?

Miller ve ark. göre iki parametre arasında pozitif bir korelasyon var ve BCG’nin mevcut koronavirüs suşuna karşı uzun süreli koruma sağlayabileceğini düşünüyorlar.
Bununla birlikte, COVID-19’a karşı gelişecek olan koruyucu bağışıklık yanıtın ne kadar hızlı sürede olacağını belirlemek için BCG kullanılan randomize kontrollü çalışmaların yapılması gerektiğini belirtiyorlar.
Son olarak BCG aşısının, enjeksiyon bölgesinde oluşan inflamasyon dışında zararsız olduğunu ancak immünkompromize kişilerde ve hamilelerde kontrendike olabildiğini, bu nedenle COVID-19 için bu gruplarda yapılacak çalışmalarda dikkatli olunması gerektiğini tavsiye ediyorlar.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.20042937v1.full.pdf

Duarte ve ark. tarafından BCG aşılaması ile COVID-19 mortalitesi arasında ilişki olduğunu açıklayan bir çalışma yayınlandı: Çalışmada pandemiden etkilenen ülkelerin BCG aşılama politikalarına göre COVID-19 yayılım ve mortalite oranları karşılaştırılmış. BCG aşılama programı olmayan veya rutin BCG aşılaması yapılmayan ülkelerdeki insidans ve mortalite oranlarının, aşılama programı uygulanan ülkelerdeki oranlardan sırasıyla 21,36 ve 53,21 kat daha fazla olduğunu açıklıyorlar (p<0.001).
Son olarak ülkelerin BCG aşılama programlarının kapsamı ile ülkelerdeki yeni COVID-19 vaka hızı ve mortalitesi arasında bir korelasyon olduğunu, rutin BCG aşılama programlarının uygulandığı yerlerde olası bir koruyucu faktör olduğunu bildiriyorlar.

https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/117/139

BCG Aşısı ve COVID-19
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir