DNA Enzimleri

DNA Helikaz

Replikasyon çatalına bağlanarak sarmalın açılmasını sağlar.

DNA Topoizomerazlar

Replikasyon sırasında süper-sarmalların oluşmasını engeller.

  • Tip I topoizomeraz: Hem nükleaz hem ligaz aktivitesi vardır. ATP’ye gerek yok.
  • Tip II topoizomeraz: Hem negatif hem de pozitif süper-sarmalların birikimini önler.

DNA Polimeraz III

5′-3′ yönünde sentez aktivitesi vardır ve yeni zincirin sentezinden sorumlu enzimdir.

Primaz

RNA nükleotitlerini birbirine bağlayarak primer sentezini gerçekleştirir.

DNA Polimeraz I

Okazaki fragmanlarındaki RNA primerlerinin uzaklaştırılarak, yerinin DNA molekülleri ile doldurulmasını gerçekleştirir. Hem 5′-3′ hem de 3′-5′ ekzonükleaz aktivitelerine de sahip olduğundan primerdeki RNA molekülleri DNA ile değiştirilebilmektedir.

DNA Ligaz

Fragmanların 5′ fosfat grubu ile DNA polimeraz I tarafından değiştirilen nükleotitlerin 3′-OH grubu arasındaki boşlukları doldurur. Her seferinde 1 mol ATP harcanır ve yeni fosfodiester bağları oluşur.

DNA Enzimleri
Paylaşın, herkes okusun:

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir